Postal

Postal

POSMO in use by Tabiteuea North people

A rangin kakaitau man kamoamoa kain Tabiteuea meang imwin waakinan te POSMO iaon aia abamakoro are e moa kabonganaana man te week ae e nako.  Te POSMO bon te waaki ni kanakomwane are karioaki ao n karaoaki ao ni kabobongaki man te ICT Division n te Botaki n itoman ao mwamwananga. Bukin karaoan te waaki ni kanakomwane aio bwa e na kona n tawe riki ao n bebete aron kawaina ao kabonganakina irouia te botannaomata.