E totokoaki baon ana tiim BKMP ni kaongora iaon aba

Wednesday, June 10, 2020

E tangiria ni kaeta te rongorongo ae AKEA KOAUANA te Botaki ni Makuri are e tabe ma babairean te kibakiba ao tauan mwin wanikiba iaon Kiribati ke te MICTTD ni mwangana are te Civil Aviation Authority (ke CAAK). E toka te rongorongo aio iaon te Kiribati Newstar No 23, 05 Tuun 2020 nte iteraniba 2, are e koreia ba “E totokoaki baon ana tiim BKMP ni kaongora iaon aba”

E kaota nanokawakina te Tia Koroboki nte MICTTD ngkai e kona n kanakoaki te rongorongo ae kairua ao man aki tabwanin te kakae iaona.

Ibukin kaetan te rongorongo, ao bon akea ana bubuti BKMP ae ea tia n roko inanon bain te Civil Aviation Authority ibukin kabonganakin ana wanikiba Coralsun ibukin baoia ni karaoa aia campaign i aon aba. Te bubuti are e roko iroun te CAAK bon tii ana bubuti te tia bwaibwai n te Coralsun Airways bwa ena karaoa kibana nako aon aba ibukin tuoakin mwangan ana kambwana ake I aon aba. Akea rongorongon ana charter ibukin managaia kain BKMP ni kaembein.

E riai naba ni matata bwa ana wanikiba Coralsun Airways ae kabongana e aki tauaki mwina ke n registered i Kiribati. Tauan mwin te wanikiba aio e mena ian ana Tua Papua New Guinea ao Toromon. Ngkai e kibakiba iaan Tuan aba tabeua ao iaan ana Tua Kiribati ibukin te kibakiba ao iai kaetieti aika e na riai n iri nanoia Coralsun Airways. Iai naba kainibaire aika e na kakoroi nanoia te Coralsun Airways n aron ae e bon kaman ataia ibukin kibakiban ana wanikiba iaon Kiribati.

E kamatoa riki n taekinna te MICTTD bwa bon akea taekan kiban Coralsun Airways ibukin mwanangaia kain BKMP ae roko inanon baina.

E tangiria naba ni kamatata te Tia Koroboki n te MICTTD bwa e rang ni kakawaki ae kanakoaki ke ni boretiaki rongorongo aika atabwanin raoi. Ngaia are e kan kaungaia riki botaki ni kareke rongorongo bwa a na karaoa aia kabanea n tamaroa ni karekei iteran rongorongo ni kabane. Te MICTTD e tauraoi n taainako n anga taian kaeka iaon rongorongo ake e kainnanoi te botanaomata n agana ao n taia ae e riai.