POSMO in use by Tabiteuea North people

A rangin kakaitau man kamoamoa kain Tabiteuea meang imwin waakinan te POSMO iaon aia abamakoro are e moa kabonganaana man te week ae e nako.  Te POSMO bon te waaki ni kanakomwane are karioaki ao n karaoaki ao ni kabobongaki man te ICT Division n te Botaki n itoman ao mwamwananga. Bukin karaoan te waaki ni kanakomwane aio bwa e na kona n tawe riki ao n bebete aron kawaina ao kabonganakina irouia te botannaomata. E kairaki te kataneiai aio iroun te ICT Officer ae Charlie Hongkai (PHOTO 2: 1st from the Left) man te ICT Division, nakoia taan makuri nte Kauntira n Tabiteuea meang ake ana tabeakina te kanakomwane (PHOTO 1: below);

Imwin te kataneiai ao e a rimwiaki ma te handing over nakon te Mayor ae Tabukirake Baraniko (PHOTO 2:  3rd from the left) are e a tei ibukin te kauntira ao kain Tabiteuea meang. Tabiteuea meang ai bon te kauoua n abamakoro, imwin Abemama ibukin karaoan te kataneiai iaon te waaki ni kanakomwane aio (POSMO). Iai te kataratara bwa e na manga karokoaki te POSMO nikiran abamakoro iaon Kiribati, riki n aaba ake a nakoraoi n te itoman n aia intanete ao te tareboon.

Irarikin anne ao e ribotinaki mai irouia taan kabongana te waaki ni kanakomwane aio bwa e a rangi n tawe riki nakon te TELMO ba ko kona n anaa am mwane 10-20 te miniti imwin te kanakomwane. E kamatoaki naba man te Ministry ba ni karokoa moan bongin te week aio, ao iai 500 aomata ake a tia ni kanako ao anai mwane rinanon te POSMO imarenan aaba aikai ma Tarawa ma maitin aia kaaraimwane (remittance) ae 370 ibukin te boota ni mwane ae $180,077.93